Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

JIAO Shumin     GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng    
ZHENG Ying     ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun    
WANG Yingming     WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu    
ZU Wei     ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong    
ZENG Xiangrui     DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu    
TONG Lianfa     REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,    
GAO Lanjun     GAO Ning     HOU Xiaolei     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


ZHENG Ying
2016-12-02 09:36  

ZHENG Ying, Professor of Law School, Liaoning University, Master Tutor, Doctor of law ,Director of China Law Society of Economic Law Research Association, Secretary - General of China Commercial Law Research Association. Vice-president of Liaoning Province Law Society Economic Law Research Association, Economic law, Dr. Zheng has been targeted at a specific subject for many years, dedicated to the study on rights protection of migrant workers, rural social security, affordable housing and other vulnerable groups. She puts forward originality that migrant workers’ rights and interests should be included both indispensable rights as citizens and labor rights as migrant workers for the urban non-agricultural. The rights and interests of migrant workers should be protected through the legislative system innovation, standardizing the protection of law enforcement, establishing the judicial special protection and improving the organization of human rights protection. For the first time in China, Dr. Zheng studies the housing welfare issue in the perspective of macro-control. In the study of housing welfare issues, moderation of the housing welfare target, fairness of the housing welfare value, and the housing welfare system in China are innovative researches in domestic.

Email: yuzhengxiao.168@163.com 

Tel: 86-024-62602408

Previous: LI Lifeng
Next: ZHANG Ti
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China