Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


ZHENG Ying
2016-12-02 09:36  

ZHENG Ying, Professor of Law School, Liaoning University, Master Tutor, Doctor of law ,Director of China Law Society of Economic Law Research Association, Secretary - General of China Commercial Law Research Association. Vice-president of Liaoning Province Law Society Economic Law Research Association, Economic law, Dr. Zheng has been targeted at a specific subject for many years, dedicated to the study on rights protection of migrant workers, rural social security, affordable housing and other vulnerable groups. She puts forward originality that migrant workers’ rights and interests should be included both indispensable rights as citizens and labor rights as migrant workers for the urban non-agricultural. The rights and interests of migrant workers should be protected through the legislative system innovation, standardizing the protection of law enforcement, establishing the judicial special protection and improving the organization of human rights protection. For the first time in China, Dr. Zheng studies the housing welfare issue in the perspective of macro-control. In the study of housing welfare issues, moderation of the housing welfare target, fairness of the housing welfare value, and the housing welfare system in China are innovative researches in domestic.

Email: yuzhengxiao.168@163.com 

Tel: 86-024-62602408

Previous: LI Lifeng
Next: ZHANG Ti
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China