Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Law
Position: Home>>Faculty>>College of Law>>Content
 

Teachers

ZHANG Yue     YAO Yu     YANG Honglei     WANG Zhiquan    
WANG Xiaobin     WANG Chunzi     QUAN Ji     PIAO Daxian    
MENG Xing     LIU Jiaqi     JIANG Xin     GUO Jinliang    
FAN Miao     CHEN Duowang     CAO Li     JIAO Shumin    
GUO Jie     DU Jiahua     LI Lifeng     ZHENG Ying    
ZHANG Ti     YAN Hai     WU Fengjun     WANG Yingming    
WANG Sufen     TIAN Chunlei     CAO Jinqiu     ZU Wei    
ZHANG Xizhao     ZHANG Ruizhi     ZHANG Hong     ZENG Xiangrui    
DONG Shikun     ZHANG Xiaojing     WANG Jinyu     TONG Lianfa    
REN Ji     NI Xue     GE Zhuangzhi,     GAO Lanjun    
GAO Ning     HOU Xiaolei     HAN Yingfu     LIU Dawei    
LIU Yang     LI Yan     LI Zhuo     LU Jun    
SHI Ying     TANG Yufeng     XU Yang     YANG Ming    
YAO Xu     ZHAO Bingui     ZHANG Yunpeng    


GUO Jie
2016-12-02 09:38  

Prof. GUO Jie , doctoral tutor, has been committed to land law research, and has published 48 papers, and 8 monographs, main academic views : First, "Law Research" published "Changes of legislation model in Use of land" a paper that China's land use administrative control legislation should be transferred to the modern control theory of planning rights, regulatory consultations, community agreements and other private incentive model, was cited 18 times by Peking University Journal and other publications. Second, in the monograph "Land Resources Protection and Civil Legislation Research", the national land ownership and peasant collective land ownership should establish equal legal framework for transactions; legal relationship between lands by the administrative law, economic law, civil law distinctions constitute, has been cited 495 times. Thirdly, the theory of "special sacrifice" is introduced for the first time in the study of civil law on compensation for land expropriation, is the 87th place in the citation of civil law. Fourth, the monograph "macroeconomic regulation and control of land relations law" is the only one from the perspective of economic law, the results of the land legal system, was more than 1,000 times cited. Fifth, the study of rural land contract law to Professor Guo Jie as the Supreme People's Court, "The Draft Interpretation of Rural Land Contract Law," the drafting of experts to participate in the interpretation of the legislative activities. Sixth, was the host in the rural land contract law outstanding achievements research, and has been invited to the Supreme People's Court,  was the "Rural Land Contract Law Judicial Interpretation Draft" drafting experts to participate in the interpretation of the legislative activities, 2008 report “The Legal Reform of the Research Report in Liaoning Province Research” gained the instruction of the deputy governor Zhang Chengyin. The study completed in 2013 “To promote the implementation of the strategy of ecological protection in the strategy of the Northwest of Liaoning Province” got the instructions of the governor Chen Zhengao. “Break the Implementation of the Relevant Parties cannot Solve Bankruptcy Cases in the Bankruptcy of the Proposal” which was completed in August 2016 gained the instruction of Li Wenzhang, the provincial political and legal committee secrectary.

Email: guojiectm@126.com

Tel: 86-024-62602408

 

Previous: JIAO Shumin
Next: DU Jiahua
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China