Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Law
Business School
School of International Studies
School of Information
School of Mathematics
School of Life Science
College of Light Industry
Institute of Population Research
College of Communication
College of Philosophy and Public Administration
School of Journalism and Communication
School of Pharmaceutical Science
College of Chemistry
School of History
Asia-Australia Business College
School of Physics
School of Art
School of Economics
School of Innovation and Entrepreneurship
Sunwah International Business School
School of Marxism
College of Foreign Studies
School of Environmental Sciences
College of Liberal Arts
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home > Faculty > School of Life Science  > Content
 

Teachers

ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


JIN Lili
2016-12-05 13:51  

JIN Lili, a professor at School of Life Science, Liaoning University, received B.S. and M.S. in Biology and Pathogen biology in 1994 and 1997 respectively, from Northeast Normal University and Chinese Medical University. She completed his Ph.D in Cell Biology in 2009 at Chinese Medical University, China.

The research interests include antimicrobial peptides and their cellular and molecular mechanism of function. The main research achievements are as follows,

1. LiLi Jin, Chao Jiang, XueMin Zhang, Zheng Wang, Xiao Hou and QiuYu Wang*. High-level expression of fusion peptide Dybowskin-2CDYa and hEGF in E. coli and its dual function. Pak J Pharm Sci, 2014, 27(3):637-642.

2.Lili Jin, Dezheng Yuan, Yu Wang, Chao Jiang, Zheng Wang, Qian Zhao and Qiuyu Wang*. Expression of antimicrobial peptide dybowskin-2CAMa in Pichia pastoris and characterization of its antibacterial activity. Advance Journal of Food Science and Technology, 2013,5(8): 1005-1010.

3. Li-Li Jin, Qiang Li, Shu-Sen Song, Kai Feng, Dian-Bao Zhang, Qiu-Yu Wang*, Yu-Hua Chen  Characterization of antimicrobial peptides isolated from the skin of the Chinese frog, Rana dybowskiiComparative Biochemistry and Physiology, Part B 154 (2009) 174–178

4. Jin L.L., S.S.Song, Li Q, Y.H.Chen, Q.Y.Wang*, S.T.Hou. Identification and characterisation of a novel antimicrobial polypeptide from the skin secretion of a Chinese frog (Rana chensinensis)。International Journal of Antimicrobial Agents 33 (2009) 538–542.

Email: lilijin@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202232


Previous: LU Xiuli
Next: CAI Tiange
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China