Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

ZHOU Chan     ZHANG Jingjing     HAN Chuanyu     FU Lin    
YIN Jiangxia     WANG Juan     WANG Xiangyu     LU Ziyin    
LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


HE Jianwei
2016-12-05 13:56  

HE Jianwei, associate professor at School of Life Science, Liaoning University, received M.S. degrees in Biochemistry in 2002, from Yamaguchi University, Japan. He completed his Ph.D in Bioresource in 2005 at Tottori University, Japan, and completed the postdoctoral research in 2009 in College of Medicine, Mayo Clinic, USA

The research interests include:

l  Defining potentialregulatory mechanisms influencing PDI (a kind of molecular chaperone) function and how this impacts upon the synthesis and expression of amyloidogenic proteins in yeast.

l  Using molecular dynamics and biochemical methods to study protein oligomerization progress and the importance of dimers and tetramers in the aetiology of amyloidotic diseases.

l  Mining, screening or designing of novel inhibitors of natural resources against protein misfolding and amyloid aggregation.

Recent publications:

1)        Chong Xiaoying, Lu Xian, Wang Yu, Chang Alan K., Xu Linan, Wang Nan, Sun Yonghui, Jones Gary W., Song Youtao, Song Yong-Bo, He Jianwei(*).Distinct structural changes in wild-type and amyloidogenic chicken cystatin caused by disruption of C95-C115 disulfide bond. J Biomol Struct Dyn.2016 Feb 5:1-9. SCI;

2)        Wang Na., He Jianwei(*), Chang Alan K., Wang Yu, Xu Linan, Chong Xiaoying, Lu Xian, Sun Yonghui, Xia Xichun, Li Hui, Zhang Bing, Song Youtao, Kato Akio, Jones Gary W(*). (-)-Epigallocatechin-3-gallate Inhibits Fibrillogenesis of Chicken Cystatin.J Agric Food Chem. 2015, 63(5): 1347-51. SCI;

3)        He Jianwei(*),Wang Yu,Chang Alan K.,Xu Linan,Wang Na,Chong Xiaoying,Li Hui,Zhang Bing,Jones GaryW.(*),Song Youtao(*).Myricetin Prevents Fibrillogenesis of Hen Egg White Lysozyme,J Agric Food Chem.2014,62(39):9442-9449. SCI;

4)        He Jianwei,Xu Linan,Zhang Shuo,Guan Jing,Shen Manli,Li Hui,Song Youtao(*). Steered molecular dynamics simulation of the binding of the β2 and β3 regions in domain-swapped human cystatin C dimer.J Mol Model.2013,19(2):825-832. SCI.

5)        He Jianwei,Xu Linan,Zou Zhiyuan,Ueyama N.,Li Hui,Kato Akio,Jones GW.,Song Youtao(*),Moleculardynamics simulation to investigate the impact of disulfide bond formation on conformational stability ofchicken cystatin I66Q mutant.J Biomol Struct Dyn.2013,31(10):1101-1110. SCI.

E-mail: jwhe@lnu.edu.cn

Tel: 86-24-62202232


Previous: HUI Jing
Next: BEN Songbin
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China