Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

ZHOU Chan     ZHANG Jingjing     HAN Chuanyu     FU Lin    
YIN Jiangxia     WANG Juan     WANG Xiangyu     LU Ziyin    
LI Chengcheng     HE Jianwei     HE Yin     ZHANG Li    
ZENG Yingyue     YANG Zhe     JIANG Yiting     DENG Xin    
ZHENG Fangliang     WANG Hongyan     TANG Yi     RUAN Yanan    
LIU Jianli     SUN Jun     LI Donglai     HUI Jing    
HE Jianwei     BEN Songbin     AI Haixin     WEI Jie    
ZHU chunyu     BI Xiuli     CAO xiangyu     LU Xiuli    
JIN Lili     CAI Tiange     HAN Yang     WANG Qiuyu    
LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


TANG Yi
2016-12-05 14:21  

TANG Yi, associate professor at School of Life Science, Liaoning University, received his B.S., M.S. and Ph.D. degrees from Beijing Forestry University in 2004, Capital Normal University in 2008, and Institute of Applied Ecology, CAS in 2011, respectively. The majors of M.S. and Ph.D. degree were Physical Geography and Ecology. He worked as an Assistant Professor in Institute of Applied Ecology, CAS from 2011 to 2013. From July 2013 until now, he worked in Liaoning University. He visited Statistics Department of Fudan University in 2014 and worked as the postdoctoral fellow in Statistics Post-doctoral Research Center, Liaoning University. The research interests focus on two aspects, i.e. Population Ecology and Spatial Ecology, and Statistics and Data mining. The main research achievements are as follows (recent three years):

1. Tang Y, Li X. 2016. Simulating effects of precipitation and initial planting density on population size of Mongolian pine in the Horqin Sandy Land, China. Agroforestry Systems, DOI 10.1007/s10457-016-0004-2.

2. Zhang M, Wu J, Tang Y. 2016. The effects of grazing on the spatial pattern of elm (Ulmus pumila L.) in the sparse woodland steppe of Horqin Sandy Land in northeastern China. Solid Earth, 7, 631–637(Corresponding Author).

3. Tang Y, Jin SS, Zhang XW, Wang M, Carlos B. 2015. Estimating the transpiration of Pinus sylvestris trees: from an individual to a stand scale. Biocell, 39(1):14-23.

4. Yang RH, Zhao CY, Wang XJ, Tang Y. 2015. Research progress of stability of sand-binding plant communities. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 35(11):158-135.

5. Tang Y, Jiang DM, Lü XT. 2014. Effects of exclosure management on elm (Ulmus pumila) recruitment in Horqin Sandy Land, Northeastern China. Arid Land Research and Management, 28:109-117.

6. Jiang DM, Tang Y, Carlos B. 2014. Effects of vegetation cover on recruitment of Ulmus pumila L. in Horqin Sandy Land, northeastern China. Journal of Arid Land, 6(3):343-351 (co-first Author).

7. Tang Y, Li M, Zhang XW, Xing SG. 2014. Contribution of Indicators System to Evaluate Government Performance-A Case Study on Liaoning Province. Journal of Liaoning University (Natural Sciences Edition), 41(2): 187-192.

Email: tangyi@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202232


Previous: WANG Hongyan
Next: RUAN Yanan
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China