Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Life Science
Position: Home>>Faculty>>School of Life Science >>Content
 

Teachers

WANG Xiangyu     LU Ziyin     LI Chengcheng     HE Jianwei    
HE Yin     ZHANG Li     ZENG Yingyue     YANG Zhe    
JIANG Yiting     DENG Xin     ZHENG Fangliang     WANG Hongyan    
TANG Yi     RUAN Yanan     LIU Jianli     SUN Jun    
LI Donglai     HUI Jing     HE Jianwei     BEN Songbin    
AI Haixin     WEI Jie     ZHU chunyu     BI Xiuli    
CAO xiangyu     LU Xiuli     JIN Lili     CAI Tiange    
HAN Yang     WANG Qiuyu     LIU Hongsheng     WAN Dongmei    


LU Ziyin
2020-05-27 11:59  

 LU Ziyin

Position: Lecturer

Email: 598681300@qq.com

Tel: +86(0)24-62202232

Contact details:

College of Life Sciences, Liaoning University

Huanggu - 66 - Chongshanzhong Road

110036 Shenyang, China

Research interests:

Biochemistry and Molecular Biology

Cell signal transduction

Molecular mechanism of autophagy

Mycoplasma gallisepticum infection related molecular mechanism research

Teaching: Neurobiology; Cell signal transduction and regulation

Career path:

Doctorate: Doctor of Agriculture

Researcher: College of Life Sciences, Liaoning University, Shenyang, China

 Publications:

1.Ziyin Lu, Chunli Chen, Zhiyong Wu, Yusong Miao, Ishfaq Muhammad, Liangjun Ding, Erjie Tian, Wanjun Hu, Huilin Ni, Rui Li, Bo Wang and Jichang Li. A dual role of p53 in regulating colistin-induced autophagy in PC-12 cells. Cell Biochemistry and Biophysics. Frontiers in Pharmacology.2017, 8:768 (IF=4.4,二区)

2. Ziyin Lu, Yusong Miao, Ishfaq Muhammad, Erjie Tian, Wanjun Hu, Jian Wang, Bo Wang, Rui Li, Jichang Li. Colistin-induced autophagy and apoptosis involves the JNK-Bcl2-Bax signaling pathway and JNK-p53-ROS positive feedback loop in PC-12 cells. Chem Biol Interact. 277 (2017) 62-73. IF=3.143,三区)

3. Ziyin Lu, Daoyuan Xie, Ying Chen Erjie Tian, Ishfaq Muhammad, Xueping Chen, Yusong Miao, Wanjun Hu, Ziyong Wu, Huili Ni, Jiuqing Xin, Yuan Li, Jichang Li. TLR2 mediates autophagy through ERK signaling pathway in Mycoplasma gallisepticum-infected RAW264.7 cells. Molecular Immunology. 2017, 87: 161–170. IF=3.236)

4. Ziyin Lu, Guozheng Jiang, Ying Chen, Jian Wang, Ishfaq Muhammad, Ling Zhang, Rui Wang, Fangping Liu, Rui Li, Feng Qian, Jichang Li. Salidroside attenuates colistin-induced neurotoxicity in RSC96 Schwann cells through PI3K/Akt pathway. Chem Biol Interact. 2017, 271: 67-78. IF=3.143,三区)

5. Ling Zhang, Daoyuan Xie, Xueping Chen, Maria L. R. Hughes, Guozheng Jiang, Ziyin Lu, Chunli Xia, Li Li, Jinli Wang, Wei Xu, Yuan Sun, Rui Li, Rui Wang, Feng Qian, Jian Li, Jichang Li*. P53 mediates colistin-induced autophagy and apoptosis in PC-12 cells. Antimicrob Agents and Chemotherapy. 2016, 60 (9): 5294-5301 (IF=4.476,二区). 

6.Ling Zhang, Yonghao Zhao, Wenjian Ding, Guozheng Jiang, Ziyin Lu, Li Li, Jinli Wang, Jian Li, Jichang Li*. Autophagy regulates colistin-induced apoptosis in PC-12 cells. Antimicrob Agents and Chemotherapy. 2015, 59 (4): 2189-2197 (IF=4.476,二区) .

7.Huilin Ni, Zhiyong Wu, Ishfaq Muhammad, Ziyin Lu, Jichang Li*. Optimization of baicalin water extraction process from Scutellariabaicalensis (a traditional Chinese medicine) by using orthogonal testand HPLC. Revista Brasileira de Farmacognosia. BJP-430; No. of Pages 5.

Previous: WANG Xiangyu
Next: LI Chengcheng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China