Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
College of Communication
Position: Home>>Faculty>>College of Communication >>Content
 

Teachers

DU Xin     DONG Yusi     DONG Ningning     DING Meiqian    
CHEN Huiying     CHEN Changping     BO Libo     ZHU Lin    
WU Yingchun     SHI Zhuqing     LIU Hong     ZHANG Xiaofei    
WANG Zhenyu     REN Yan     JIANG Yaoyao     GUO Kai    
GENG Zhongyin    


DONG Yusi
2020-07-12 21:27  

DONG Yusi, special talent introduction teacher, associate professor, master tutor of Liaoning University. Graduated from Tsinghua University with a master of Arts degree and a graduate degree. The research direction is visual communication and digital media design. Senior expert of digital creative professional committee of National Institute of computer basic education, Ministry of education, senior expert of digital image creative Committee of China electronic video industry association, member of Liaoning Provincial Teaching Steering Committee of animation and digital media major of Ministry of education, final judge of the 13th National Digital Art Design Competition, member of Liaoning Artists Association, national student of China Academic Foundation Committee of the arts talents public doctoral qualifications.

Previous: DU Xin
Next: DONG Ningning
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China