Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Physics
Position: Home>>Faculty>>School of Physics >>Content
 

Teachers

LIU Wen     KANG Xiaoshen     WANG Junping     ZHANG Chengyuan    
ZHU Liyuan     LI Lili     XIAO Yonghui     SHI Wei    
KANG Dawei     FU Qiang     SU Yu     ZHANG Dan    
LU Guoying     LI Bin     CHEN Yuyan     LIU Yufen    
XU Xiaojuan     XU Guangwen     ZHANG Junsong     YIN Feifei    
XU Chao     JIANG Qiuli     LU Xuemei     XU Guangzhi    
LI Yijie     LIU Chang     PAN Xueling     CAO Shuo    
SONG Yan     SONG Xiangyun     ZHANG Meixia     SUN Jiaxing    
SHAN Jing     FAN Xiaoxing     TAN Tianya     ZHAO Hongliang    
CHEN Xihao     LIU Shixing     SONG Peng     MENG Shaoying    
YU Hanjiang     WANG Jiwei     LI Lina     QIU wei    
LV Pin     CHEN Yuening     LI Yongqing     LIU Xinghui    
LIANG Yaqiu     HAN Yu     DING Yong     LIU Kuiyong    
LIU Yanxia     WU Xinjie     MA Fengcai    


DING Yong
2016-12-07 15:14  

DING Yong, a professor at School of Physics, Liaoning University, received B.S. in 1998 at Jinzhou teachers college and M.S. degrees in Theoretical Physics in 2001 from Liaoning University, respectively. She completed her Ph.D in Theoretical Physics in 2005 at Peking University, China and completed the postdoctoral research in 2009 in Peking University.

The research interests include particle physics and atomic and molecular physics.. The main research achievements are as follows,

1. Jingang Wang, Shuo Cao, Yong Ding(parallel first authors), Fengcai Ma, Wengang Lu and Mengtao Sun, Theoretical Investigations of Optical Origins of Fluorescent Graphene Quantum Dots, DOI: 10.1038/srep24850.

2. JingangWang , Yong Dong(parallel first authors), Yuanzuo Li , Zhenglong Zhang, FengcaiMa, pH-Dependent plasmonic catalysis of 4-nitrobenzenethiol in aqueous environment, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 153 (2016) 542545.

3. Li Yong-Qing, Zhao Jin-Feng, Zhang Yong-Jia, Chi Xiao-Lin, Ding Yong, and Ma Feng-Cai, Theoretical study of stereodynamics for the N+ H2/D2/T2 reactions, Chin. Phys. B Vol. 23, No. 12 (2014) 123401.

4. Yu-ling Chu, Zhong Yang, Zhe-feng Pan, Jing Liu, Yue-yi Han, Yong Ding, Peng Song, Hydrogen-bonded Intramolecular Charge Transfer Excited State of Dimethylaminobenzophenone using Time Dependent Density Functional Theory, CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, Vol.25, No.6, 654-658.

5. Fengjie Zhou, Yaping Zhang, Shasha Liu, Shuo Cao, Yong Ding*, Theoritical Study on Phtoinduced Intramolecular Charge Transfer in a Novel Organic Sensitizer C201, J. Theore. Comput.  Chem. Vol. 10, No. 5 (2011) 641-649.

6. Yong Ding, Jian-xiu Guo, Xiang-si Wang, Sha-sha Liu and Feng-cai Ma, Visualization of Metal-to-Ligand and Ligand-to-Ligand Charge Transfer in Metal-Ligand ComplexesChinese Journal of Chemical Physics,2009, 22, 269-274.

7. Yong Ding, Jun-feng Zhao, Xiang-si Wang, Sha-sha Liu and Feng-cai Ma, Optical Properties of Neutral and Charged Low Band Gap Alternating Copolyfluorenes: TD-DFT Investigation, Chin. J. Chem. Phys., 2009, 22, 389-394.

8. Y. Ding, Y. Z. Li and F. C. Ma, Photoinduced Intramolecular charge transfer in donor-acceptor dyad and donor-bridge-acceptor triad, Chins. J. Chem. Phys.211112008.

9. M. T. Sun, Y. Ding, G. L. Cui and Y. J. Liu, S1 and S2 Excited States of Gas-Phase Schiff-Base Retinal Chromophores: A Time-Dependent Density Functional Theoretical Investigation, J. Phys. Chem. A, 111 (2007), 2946-2950.

10. Y. Ding and B. -Q. Ma, Effect due to charge symmetry violation to Paschos-Wolfenstein relation, Phys. Rev. D. 73, (2006), 054018.

11. Y. Ding, R.-G. Xu and B. -Q. Ma, Nucleon sea in the effective chiral quark model, Phys. Rev. D 71, (2005) 094014.

12. Y. Ding and B.-Q. Ma, Contribution of asymmetric strange-antistrange sea to the Paschos-Wolfenstein relation, Phys. Lett. B 590, (2004) 216.

Email: yongding@lnu.edu.cn

Tel: 86-024-62202308


Previous: HAN Yu
Next: LIU Kuiyong
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China