Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


LIU Xiangli
2016-12-07 15:28  

LIU XiangliProfessor at Economic School of Liaoning University

Employment

Associate Chair of the International Economic and Trade Department

Research Interests

Theories and Policies of International Trade

Foreign Direct Investment

Regional Economic Integration

Selected Publications

Books:

Liu Xiangli, Research on Transaction Costs of International Trade. Economic Science Press2009.

Liu Xiangli, International Business Negotiation(Second Edition). Machinery Industry Press2009.

This Textbook was awarded by the Ministry of Education as “The Eleventh Five-year Plan” National Level Textbook.

Wang Houshuang, Liu Xiangli, International Trade Friction: Research on the Theories, Legal principle, Experiences and Countermeasures. China Press,2008.

This book has won 1 Second Prize of “Provincial Government Prize” ,1 Second Prize of the province Natural Science Scholastic Attainment in 2010.

Published Papers

Liu Xiangli, Wang Houshuang, The Analysis on the Changing Trajectory of Japan’s Trade Dependence on East Asian Countries. JAPANESE STUDIESNo.52014pp.114-133.

Wang Houshuang, Liu Xiangli, Kan Fang, Tang Chun, Research on the Innovation of Construction Pattern of Liaoning Free Trade Zone. Liaoning EconomyNo.92014pp.20-22.

Liu Xiangli, Wang Houshuang, Discuss on the Three Economic Bottlenecks Among ChinaJapan and Korea’s FTA and the Development Tendency. ASIA-PACIFIC ECONOMIC REVIEWNo.12013pp.8-12.

Wang Yanhong,Wang Houshuang, Liu Xiangli, Study on the Goals and Strategies for Shenyang to Improve Developing Environment. No.122013pp. 79-80.

Liu Xiangli, The Changing International Trade Status of Primary Products and Its Influencing Factors.  INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE RESEARCH, No.72010pp.10-14.

Liu Xiangli, Wei Xin, An Empirical Analysis of the Performance of China’s Anti-dumping. CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS, No.82010pp.104-110.

Zhao Chong,Liu Xiangli, Yu Zuo, The Impact of Industry Structure with FDI Inflows on China’s Export Structure. RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES, No.72010pp.81-88.

Liu Xiangli, Sun Hongri, Analysis on Japan’s Experience of the Development of  Modern Logistics. Journal of Asian Studies. Asian Studies Center, Liaoning University Press, 2010, pp.87-93.

Liu Xiangli, Positive Analysis on the Influence of Japan’s Manufactured FDI to China on China-Japan’s Manufactured Intra-industry Trade. JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADENo.12009pp.67-72.

Liu Xiangli, Determinants of Persistent Trade Surplus of China and Japan’s: A Comparative Analysis. CONTEMPORARY ECONOMIC OF JAPA, No.12009pp.42-46.

Liu Xiangli, Wang Houshuang Empirical Study on Technical Spillover Effects of FDI in Manufacturing Industry in Liaoning Province. JOURNAL OF SHENYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SOCIAL SCIENCE EDITION, No.12009pp.1-5.

Liu Xiangli, Wang HoushuangAnalysis of the New Trend of Japan in Dealing with Foreign Trade Conflicts. INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE RESEARCH, No.52009pp.15-19.

Honors

Outstanding Backbone Young Teacher of Liaoning Province, 2006.

Young-middle Aged Backbone Teacher of Liaoning University, from 2006 to the present.

The First Outstanding Young Teacher Under the Age of 35 of Liaoning University, 2005.

EmailLiuxiangli@lnu.edu.cn

Tel86-24-62602458


Previous: SANG Rong
Next: LI Wei
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China