Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


ZHAO Ying
2016-12-07 15:40  

ZHAO Ying,Associate Professor.

Research Area: Principle of Economics, Macroeconomics, Microeconomics, History of Economic Thoughts, Economics of Development

Publications:

1. “Analysis on the Teaching Method of ‘Economics Schools’in Economics Base Class”. Journal of Heilongjiang College of Education,2011(2).

2. “Macroeconomics Policy Choice Under Economic Dilemmas”. Journal of Lanzhou Commercial College,2010(October).

3. “Analysis on Enterprises Capital Shortage”. HLJ Foreign Economic Relations & Trad,2010(October).

4. “Research on Industrial Cluster in Shenyang Economic Zone”. Economic Review,2010(July).

5. “Relationship Between Endowment Insurance Reform of Public Instituion and the Expand of Domestic Demand”.Contemporary Economic,2010(July).

6. “Fiscal DecentralizationA Credible Commitment Device to Promote Efficiency of State-owned Enterprises”.Modern Finance and Economics-Journal of Tianjin University of Finance and Economic,2010(May).

7. “Transformation of Government Functions: Mechanism of State-owned Enterprises’ Revival in Northeast China’s Rejuvenation”. Social Sciences Journal of Changchun University of Technology,2010(May).

8. “Looking into the Causes of Capital Shortage: Analysis on the Soft Budget Constraint Theory”. Social Sciences Journal of Eeat China University of Science and Technology, 2010(April).

9. “How to Prevent Soft Budget Constraint in the Post-Disaster Reconstruction” .Economic Research Guide,2009(April).

10. “Analysis on the Foundation of Harmonious Relationship between Government and Enterprise in Rejuvenating China’s Northeast”. Theory Horizon, 2009(March).

11. “Harden Budget Constraint of State-owned Enterprises and Fiscal Decentralization”. Economic Survey, 2008(July).

12. “Analysis on Housing Price in China”. Modern Economic Research, 2008(May).

13. “Tight or Loosen-Monetary Policy Orientation Analysis”.Economic Research Guide,2008(April).

14. “A Necessity Study on the Return of Tight Monetary Policy”. Finance and Economics, 2008(February).

15. “Effect of Tight Monetary Policy on Housing Price”. Journal of Henan College of Financial Management Cadres, 2008(February).

Works:

1. “Research on Soft Budget Constraint of State-owned Enterprises in China”, Economic Science Press,2011

Research Porjects:

1. “Suggestion on the Development of Shenyang Strategic New Industry”, Project of Shenyang Federation of Social Science Circles,2012.

2. “Countermeasure Proposing on Shenyang Credit Enviroment Construction”, Project of Shenyang Federation of Social Science Circles,2011.

3. “Countermeasure Proposing on Shenyang Small and Medium-sized Enterprises’ Difficulty in Financing”, Project of Shenyang Federation of Social Science Circles,2010.

4. “Research on Soft Budget Constraint of State-owned Enterprises in China”,Project of Liaoning Ministry of Education,2008.

Research awards:

1. Shenyang Social Science Excellent Academic Achievement prizes,2012.

2.Shenyang Social Science Excellent Academic Achievement prizes,2011

3. Shenyang Social Science Excellent Academic Achievement Prizes,2010.

4.Shenyang Social Science Excellent Academic AchievementPrizes,2009

Email address: lnuzhaoying@126.com

Tel86-24-62602458


Previous: CAO Yanqiu
Next: FU Yunpeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China