Home  About LNU  News  Research  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


ZHAO Ying
2016-12-07 15:40  

ZHAO Ying,Associate Professor.

Research Area: Principle of Economics, Macroeconomics, Microeconomics, History of Economic Thoughts, Economics of Development

Publications:

1. “Analysis on the Teaching Method of ‘Economics Schools’in Economics Base Class”. Journal of Heilongjiang College of Education,2011(2).

2. “Macroeconomics Policy Choice Under Economic Dilemmas”. Journal of Lanzhou Commercial College,2010(October).

3. “Analysis on Enterprises Capital Shortage”. HLJ Foreign Economic Relations & Trad,2010(October).

4. “Research on Industrial Cluster in Shenyang Economic Zone”. Economic Review,2010(July).

5. “Relationship Between Endowment Insurance Reform of Public Instituion and the Expand of Domestic Demand”.Contemporary Economic,2010(July).

6. “Fiscal DecentralizationA Credible Commitment Device to Promote Efficiency of State-owned Enterprises”.Modern Finance and Economics-Journal of Tianjin University of Finance and Economic,2010(May).

7. “Transformation of Government Functions: Mechanism of State-owned Enterprises’ Revival in Northeast China’s Rejuvenation”. Social Sciences Journal of Changchun University of Technology,2010(May).

8. “Looking into the Causes of Capital Shortage: Analysis on the Soft Budget Constraint Theory”. Social Sciences Journal of Eeat China University of Science and Technology, 2010(April).

9. “How to Prevent Soft Budget Constraint in the Post-Disaster Reconstruction” .Economic Research Guide,2009(April).

10. “Analysis on the Foundation of Harmonious Relationship between Government and Enterprise in Rejuvenating China’s Northeast”. Theory Horizon, 2009(March).

11. “Harden Budget Constraint of State-owned Enterprises and Fiscal Decentralization”. Economic Survey, 2008(July).

12. “Analysis on Housing Price in China”. Modern Economic Research, 2008(May).

13. “Tight or Loosen-Monetary Policy Orientation Analysis”.Economic Research Guide,2008(April).

14. “A Necessity Study on the Return of Tight Monetary Policy”. Finance and Economics, 2008(February).

15. “Effect of Tight Monetary Policy on Housing Price”. Journal of Henan College of Financial Management Cadres, 2008(February).

Works:

1. “Research on Soft Budget Constraint of State-owned Enterprises in China”, Economic Science Press,2011

Research Porjects:

1. “Suggestion on the Development of Shenyang Strategic New Industry”, Project of Shenyang Federation of Social Science Circles,2012.

2. “Countermeasure Proposing on Shenyang Credit Enviroment Construction”, Project of Shenyang Federation of Social Science Circles,2011.

3. “Countermeasure Proposing on Shenyang Small and Medium-sized Enterprises’ Difficulty in Financing”, Project of Shenyang Federation of Social Science Circles,2010.

4. “Research on Soft Budget Constraint of State-owned Enterprises in China”,Project of Liaoning Ministry of Education,2008.

Research awards:

1. Shenyang Social Science Excellent Academic Achievement prizes,2012.

2.Shenyang Social Science Excellent Academic Achievement prizes,2011

3. Shenyang Social Science Excellent Academic Achievement Prizes,2010.

4.Shenyang Social Science Excellent Academic AchievementPrizes,2009

Email address: lnuzhaoying@126.com

Tel86-24-62602458


Previous: CAO Yanqiu
Next: FU Yunpeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China