Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


LI Dan
2016-12-07 15:41  

LI Dan, associate professor in the Department of International Trade School of Economics

Education

Ph.D.   in Economics, Liaoning University, July 2010

M.A.    in Economics, Liaoning University July 2007

B.A.    in English(International Business Direction), Liaoning University, July 2004

Work Experience

2012-present    Associate Professor, School of Economics, Liaoning University

2010-2012      Lecturer, School of Economics, Liaoning University

Publications

1. “Grey Evaluation of Service Trade Structure Imbalance of China and its Measurement—Based on the Method of Triangle Whiten Function”, Journal of Economic Survey, No.3,2016. ( CSSCI)

2. “ ‘One Belt and One Road’ Initiative and the Reconstruction of Global Economic and Trade Pattern”, Journal of Economists, No.8, 2015.(CSSCI)

3. “Research on the Imbalance of Service Economy between the North and the South and the Path for China’s Development”, Journal of Asia-Pacific Economic Review, No.1, 2015. (CSSCI)

4. “Foreign Trade Dilemmas Faced by China and Selection of Development Path”, Journal of Studies on Socialism with Chinese Characteristics, No.6, 2014. (CSSCI)

5. “Research on Multilayer Effect of U.S. Reindustrialization to Chinese Manufacturing Industry and Countermeasures”, International Economics and Trade Research, No. 6, 2013. (CSSCI)

6. “Research on the Dynamic Mechanism of Modern Service Industry and Countermeasures” with Riming Cui, Journal of Economic Perspectives, No.12, 2012. (CSSCI)

7. “Empirical Research on the Effect of Capital Accumulation to Structural Optimization of Trade in Service”, Journal of Asia-Pacific Economic Review, No.2, 2012. (CSSCI)

8. “New Ideas of Inflation Control”, Journal of Modern Finance, No.2, 2012. (CSSCI)

9. “Research on the Pulling Effect of Producer Service Industry to Equipment Manufacturing Industry of Liaoning Province” with Riming Cui, Journal of Liaoning University, No. 6, 2012.

10. “Comparative Research of Development Path of Service Trade Structure Between China and the U.S.”, ed. by Pudong U.S. Economy Research Center, Development of U.S. Economy and Sino-U.S. economic and Trade Relations in Post Financial Crisis Era, Shanghai: Shanghai Academy Social Science Press, July, 2012.

11. “Research on the Structural Optimization of Trade in Service: Based on the Perspective of Comparative Advantage”, ed. by Journal of InterTrade, Review of International Service Trade, Beijing: China Commercial Press, March, 2012.

12. “Research on New Trade Barriers Faced by Chinese Exporting Companies and Countermeasures” with Riming Cui, Journal of International Trade, No.10, 2011.(CSSCI)

13. “Comparative Research on the Structural Optimization of Trade in Service between the U.S. and Japan” with Riming Cui, Journal of Asia-Pacific Economic Review, No.2, 2011. (CSSCI)

14. “Research on the Antitrust of Exporting Price Cartel” with Riming Cui, Journal of Price Theory and Practice, No.2, 2011. (CSSCI)

15. “Empirical Research on Factors of FDI in China’s Service Industry” with Riming Cui, Journal of Liaoning University, No. 1, 2010.

16. “Literature Review of Service Trade Competitiveness” with Riming Cui and Nan Zhang, Journal of Economic Perspectives, No.8, 2009. (CSSCI)

Books

Optimization of Trade in Service and Path Selection of China, Shenyang: Liaoning People’s Press, Feb., 2014.

Grants

1.    Research on the Effect of Sino-Korea FTA to Northeast Economy and Countermeasures, Granted by National Development and Reform Commission

2.    Research on the Structural Unbalance and Optimization Path of Chinese Trade in Service (13JYC790066), Humanities and Social Science Research Grant by China Ministry of Education.

3.    Research on the Development Strategy of North Path Economic Belt in Northeast Area of China (L13BJY025), Liaoning Province Social Science Research Grant.

4.    Research on the Urbanization Construction of Liaoning Province (WJQ2013001), Social Science Research Grant by Education Department of Liaoning Province.

5.    Research on Presence, Problem and Countermeasures of the Development of Liaoning Modern Service Industry (2011lslktjjx-34), Economic and Social Development Research Grant by Liaoning Association of Social Science.

6.    Research on the Economic Development Pattern and Path of China, Japan and Korea (201109), Korea Education Group Research Grant

Honors and Awards

1.    Outstanding Youth Scholar, honored by Education Department of Liaoning Province, 2013

2.    Key Talents, honored by Organization Department of Liaoning Province, 2014

3.    Annul Best Paper Award, honored by China Association of International Trade, 2014

4.    Annul Best Paper Award, honored by China Association of International Trade, 2013

5.    Annul Best Paper Award, honored by China Association of International Trade, 2012

6.    First Prize of Social Science Academic Outstanding Achievements of Liaoning Province, 2013

7.    Third Prize of Social Science Academic Outstanding Achievements of Liaoning Province, 2011

8.    Annul Best Paper Award, honored by China Association of International Trade, 2011

Emaillidanlnu@163.com

Tel86-24-62602458


Previous: YANG Aibing
Next: WANG Dongfeng
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China