Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
College of Philosophy and Public Administration
School of Economics
College of Law
Business School
College of Foreign Studies
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
School of Art
School of International Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
Institute of Population Research
College of Communication
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

WU Yunyong     LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan    
PAN Min     XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong    
Mu Lijie     SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan    
WANG Dongfeng     ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying    
FU Yunpeng     YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui    
ZHAO Fengyi     ​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning    
ZHU Li     LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying    
LAI Mingming     YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian    
HAN Yunhong     HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan    
ZHAO Guizhi     GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun    
YANG Li     GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli    
LI Wei     CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang    
NIE Rong     ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian    
ZHANG Guiwen     HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    
LIN Muxi     WANG Lijun     WANG Weiguang     ZHAO Deqi    
CUI Riming     XIE Di    


LUAN Yan
2020-07-07 22:19  

Luan Yan, Associate Professor

Education:

19972001Liaoning university,University degree,Bachelor degree, Financial.

20052007Liaoning university,postgraduate,Master's degree, Management.

20082012Liaoning university,postgraduate,Doctor degree, Financial.Journal

 Personal Background

1.A member of the expert think-tank of Liaoning People's Congress

2.A member of Liaoning Social Sciences Association 

3.Director of the research center for Financial Innovation and Sustainable Development of Liaoning University

4.Researcher of the Institute of Finance and Law of Liaoning University

5.Aug 2018-Aug 2019Researcher of the Institute of China of Seoul National UniversitySeoul,Korea.

Books:

1.Luan Yan.Monograph, The Research of European Sovereign Debt Crisis in Global Perspective,230000 wordsEconomic Science Press, December 2012.

2.Luan Yan.Monograph, The Causes, Early Warning System and Control Strategy of Debt Risk of Local Government in China under the New Normal,230000 wordsEconomic Science Press, December 2019.

articles in Chinese:

1.Luan Yan.The Current Situation, Problems and Countermeasures of the Introduction of Block Chain Technology in China's Internet Financial SecuritySocioeconomic Development Research,20172NO.16

2.Luan Yan.The Proposal for the Effective Resolution of the Debt Pressure of Local Governments within Liaoning Province,A Member of the Expert think- tank of Liaoning People's Congress, the Decision Making Advice Adopted by the Government of Liaoning province, April 2017

3.Luan Yan.The Current Situation, Problems and Strategies of the Introduction of Blockchain Technology in China's Internet Financial Security Field,The Study of Social and Economic Development, the 16th Issue of 2017, the first author.

4.Luan Yan.The New Extension of the New Normal EconomyInfluence and Strategies of Local Government Solvency,Journal of Liaoning University (Philosophical Social Science Edition), CSSCI, May 2017, independent author.

5.Luan Yan.Warning and Prevention of Sovereign Debt Crisis,Journal of Tsinghua University (natural science edition), EI, August 2013, the first author.

6.Luan Yan.The Formation Mechanism, Transmission Mechanism and Prevention Strategy of European Debt Crisis,Economist, CSSCI, March 2014, independent author

7.Luan Yan.Constraints on the Sovereign Debt Crisis, Development Trends and New Features of the Early 21st Century,Journal of Liaoning University (philosophical social science edition), CSSCI, February 2014, independent author

8.Luan Yan.Sovereign Debt Crisis Warning and Government Debt Risk Prevention and Control Strategy,Journal of Shanxi University (philosophical social science edition), CSSCI, (third prize of Liaoning Social Science Achievement in 2014). March 2017, independent author.

9.Luan Yan.The Latest Development and Evaluation of Sovereign Debt Crisis Research

,Management Modernization, CSSCI, December 2013, independent author

10.Luan Yan.Research on the Strategy of Local Government Debt Risk Control in China,Journal of Xiangtan University (philosophical social science edition), CSSCI, January 2015, independent author.

11.Luan Yan.Adapt to the New Normal of Economic Development, Promote the Innovation and Innovation of Financial Reform in Liaoning Province,Theoretical Cycle, October 2015, independent author

12.Luan Yan.Research on Local Financial and Monetary Linkage and Development in Liaoning Province,Local Finance Research, National Core Journal of Chinese Language, April 2015, second author.

13.Luan Yan.Risk and Governance of Local Government Financing Platform,Theoretical Research, May 2012, CSSCI, second author.

14.Luan Yan.The Options and Evolutions of the European Debt Crisis,Journal of Shenyang Normal University, the core Journal of Chinese Humanities and Social Sciences, CSCD, March 2014, independent author.

15.Luan Yan.The Principal-agent Relationship and Regulation of China's Online Group Buying Industry,Liaoning Economy, February 2012, the first author.

Research Projects:

1.Luan Yan.recommend  research program The Opportunity , Challenge and Financial Innovation of"One Belt And One Road "Strategic in Asia  to apply for the International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) Program during the Year 2018-2019. 

2.Luan Yan.Research on the Root Cause,Early Warning System and

Control Strategy of Local Government Debt Risk ,The Development Plan of 

Outstanding Young Scholars in Liaoning, Education Department of Liaoning Province,NO.WJQ2015018, June 2015.

3.Luan Yan.The Research on Government Financing in the New-type Urbanization Construction in Liaoning Province,The project of Liaoning Social Science Programme fund in Liaoning Province, NO.L14BJY021, December 2014 to December 2016, finished.

4.Luan Yan.The Research on the Development of Local Financial Innovation in Liaoning Province,The Economic and SocialDevelopment Project of the Social Science Federation ofLiaoning Province, NO. 2013lslktzijjx-25, October 2013 -- October 2014, outstanding.

5.Luan Yan.Research on the Development of Local Investment and Financing Platform and Risk Prevention in Liaoning Province ,The Economic and Social Development Project of the Social Science Federation of Liaoning Province, 

NO. K50560088, October 2012 -- October 2013, has been completed, qualified.

6.Luan Yan.The Research on Government Financing in New-type Urbanization Construction ,The Financial Research Fund Project of Liaoning Province, NO. 13 d008, in May 2014 - May 2016, the first prize , finished.

7.Luan Yan.Financial and Monetary Coordination Linkage Promotion of Liaoning Old Industrial Base Revitalization,Liaoning Financial Research Fund Project ,NO. 17C010, 

October 2017.

8.Luan Yan.Comparative Research on the Root Cause, Early Warning System,Debt Risk of Local Governments and Strategy of Control in China and Japan.,The Asian Research Project, NO. Y201712, January 2017 to December 2017, finished.

Awards and Honors:

1. Liaoning Social Science Academic Month "The Sixth Comprehensive Revitalization of Liaoning Old Industrial Base Peak BBS, the third prize, first author, 2017.

2. Liaoning Provincial Finance Department Project, Research on Government Financing in New-type Urbanization Construction, NO.13d008, the first prize, director, 2016.

3. Liaoning Social Science Federation Project, Liaoning Provincial Financial and Monetary Linkage Development Research, NO. 2013lslktzijjx-25, outstanding award, director, 2015.

4. Liaoning Social Science Federation (NO. 2014-lslji-195), the first prize, independent author, 2014.

5. Liaoning Natural Science Academic Achievements, first prize (NO. 2014-lnz0123), independent author, 2014.

6. Liaoning Statistical Academic Achievement, first prize (NO. 2014L1-13), independent author, 2014.

7. Liaoning Social Science Achievements, third prize (NO. Lnskxshdy - 2014-3-03), independent author, 2014.

8. Shenyang Natural Science Academic Achievements, first prize (NO. 2014cgj-1-010), independent author, 2014.

9. Liaoning Natural Science Academic Achievement, first prize (NO. 2013-lnz0699), independent author, 2013.

10. Shenyang Natural Science Academic Achievements, first prize (NO. 2013cgj-1-019), independent author, 2013.

11. Liaoning Province, Natural Science Academic Achievement, second prize (NO. 2011-lnj1395), independence, 2011.

12. Liaoning Philosophical& Social Science Achievement Award, third prize, Lnskj-(2011-2012) 3-20, independent author, 2011-2012.

13. Shenyang Social Science Outstanding Achievement, third prize, independent author, 2012- 2014.

14. Shenyang Social Science Outstanding Achievement, third prize, independent author, 2014-2016.

15. Excellent Teacher of Liaoning University, 2012-2013 -2014.

16. Excellent Teacher of Liaoning University, 2014-2015 -2016.


Email:    cocolay@163.com   cocoluanyan@outlook.com

Tel: 86-24-62602458


Previous: WU Yunyong
Next: GUO Yi
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China