Home  About LNU  News  Departments  Schools & Specialties  Faculty  Global  Alumni 
 
Faculty 
 
College of Liberal Arts
School of History
School of Philosophy
School of Economics
College of Law
Business School
School of International Economics and International Relations
College of Foreign Studies
College of Foreign Studies(Wusheng Campus)
School of Marxism
Asia-Australia Business College
Sunwah International Business School
College of Communication
School of Art
Institute of International Education
College of Comprehensive Foundation Studies
School of Mathematics
School of Physics
College of Chemistry
School of Life Science
School of Environmental Sciences
School of Information
College of Light Industry
School of Pharmaceutical Science
School of Continuing Education
Mental Health Education Center
Sports Faculty Department
Institute of Population Research
School of Journalism and Communication
School of Innovation and Entrepreneurship
Puhe School
Research Institute of Higher Education
School of Public Management
 
Tel:024-62202013
Postcode:110036
Address:No. 66 Chongshan Middle Road, Huanggu District, Shenyang, Liaoning Prov., China
 
School of Economics
Position: Home>>Faculty>>School of Economics >>Content
 

Teachers

XIE Di     CUI Riming     ZHAO Deqi     WANG Weiguang    
WANG Lijun     LIN Muxi     ZHAO Zhe     ZHANG Nan    
SUN Yuyang     QIU Guoqing     LIU Qingrui     JIANG Nan    
JIA Zhanhua     GUO Xiaoling     WANG Min     WU Yunyong    
LUAN Yan     GUO Yi     ZHU Zhichuan     PAN Min    
XU Mingwei     DU Wei     Yang Xudong     Mu Lijie    
SONG Junqing     YANG Aibing     LI Dan     WANG Dongfeng    
ZHANG Qing     CAO Yanqiu     ZHAO Ying     FU Yunpeng    
YE Mancheng     SUN Guangsheng     ZHANG Guanghui     ZHAO Fengyi    
​LIU Zhizhong     GAO Yiyun     ZHANG Danning     ZHU Li    
LUO Chunchan     ZHANG Huaxin     LIU Haiying     LAI Mingming    
YANG Yuxia     GUO Guangzhen     ZHOU Jian     HAN Yunhong    
HUANG Xianfeng     LIU Junqi     GUO Wanshan     ZHAO Guizhi    
GU Mingshu     WANG Wei     HE Jun     YANG Li    
GUO Yi     SANG Rong     LIU Xiangli     LI Wei    
CHEN Jinmei     CUI Wantian     WANG Houshuang     NIE Rong    
ZHANG Hong     YU Jinfu     YANG Zhian     ZHANG Guiwen    
HUANG Jizhong     MA Shucai     TANG Xiaohua    


JIA Zhanhua
2021-06-08 09:29  

School of Economics, Liaoning University (Shenyang)
E-mail:jiazh42@126.com

Biography

2020/09, Lecturer in National Economic Management Department, School of Economics, Liaoning University.


2020/06, Zhanhua Jia obtained her PhD in economics at Northeast Normal University (with Excellent Doctoral Dissertation, President Scholarship), BS in Geography at Jiangxi Normal University (with Outstanding Graduate), 2014/06. 2018/09-2019/09, as a Visiting Scholar, she went to Economics Division, Nanyang Technological University in Singapore.


Research Interests

Digital Economy, Regional Economic Resilience and Growth Effect of Economic Structure


Selected Publications

1.        Zhanhua Jia, Guofeng Gu. Is local government intervention effective in promoting the TFP of an old industrial area? A spatial econometric analysis of Northeast China. The Singapore Economic Review2021, 66.SSCI

2.        Zhanhua Jia, Guofeng Gu. Temporal-Spatial Evolution Characteristics and Its Influence Factors about Population Distribution in Northeast China. Economic Geography, 2016, 36(12): 60-68. (CSSCI)

3.        Zhanhua Jia, Guofeng Gu. The Evaluation of Imbalance of Economic Structure and Its Influence on Economic Growth: Based on the Spatial Econometric Model. Scientia Geographica Sinica, 2019,39(04):636-643. (CSSCI)

4.        Zhanhua Jia, Guofeng Gu. Urban livability and influencing factors in Northeast China: An empirical study based on panel data, 2007-2014. Progress in Geography, 2017, 36(07): 832-842. (CSSCI)

5.        Zhanhua Jia, Guofeng Gu.Study on the Growth Effect of Economic Structure in Northeast China Based on the Perspective of Spatial Econometrics. Inquiry into Economic Issues. 2019(01):97-105. (CSSCI)

6.        Zhanhua Jia, Guofeng Gu. Does Economic Structure Imbalance Restrict Economic Growth in Northeast China? Based on the Structure Equation Modeling. Economic Survey, 2019,36(06):1-8. (CSSCI)

Major Projects

1.        Study on the Time-space Effect of Opening up in Liaoning Province under the background of " One Body Two Wings ", Social Science Planning Foundation of Liaoning Province Project, 2020-2023, Project Leader.

2.        Study on the Growth Effect of Economic Structure and its Mechanism in Northeast China from the Perspective of Spatial Econometrics, National Social Science Foundation of China Project, 2016-2020, Project participant.   

 Previous: JIANG Nan
Next: GUO Xiaoling
Close Window

 

Copyright © 2016 Liaoning University All Rights Reserved Shenyang China